Nissan Navara

img
Nissan Navara 4WD F/deck 1982
Vehicle Listed: 25/06/2018
Taranaki
img
Nissan Navara NAVARA 4X4 1985
Vehicle Listed: 10/04/2018
Waikato

$3,500

Save
img
Nissan Navara 1985
Vehicle Listed: 05/06/2018
Wairarapa
img
Nissan Navara datsun 1986
Vehicle Listed: 15/05/2018
Canterbury
img
Nissan Navara King Cab 1986
Vehicle Listed: 07/06/2018
Nelson Bays

$1,500

Save
img
Nissan Navara D21 4x4 1986
Vehicle Listed: 28/08/2018
Waikato
img
Nissan Navara 1986
Vehicle Listed: 05/10/2018
Bay of Plenty
img
Nissan Navara 1986
Vehicle Listed: 11/11/2018
Timaru - Oamaru

$500

Save
img
Nissan Navara UTE 1987
Vehicle Listed: 12/04/2018
Nelson Bays
img
Nissan Navara Datsun Double Cab TD23 1987
Vehicle Listed: 22/04/2018
Canterbury
img
Nissan Navara D 21 1987
Vehicle Listed: 16/05/2018
Auckland

$3,000

Save
img
Nissan Navara Navara 1987
Vehicle Listed: 01/06/2018
Canterbury